You are here: Trang Chủ Dịch vụ Tư vấn Dự án Hỗ trợ Phát triển Chính thức
22 Tháng mười 2021

Tư vấn Dự án Hỗ trợ Phát triển Chính thức

Real farmers 1

Từ năm 1997, InvestConsultGroup đã tham gia vào nhiều dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như WB, ADB, UNDP, UNICEF, EU, AFD, DANIDA, SNV, JICA, Chính phủ Việt Nam, các doanh nhiệp trong và ngoài nước. Với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công nghiệp, Nước và Vệ sinh, Môi trường, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Đào tạo/Giáo dục, Y tế và Công nghệ thông tin. InvestConsult Group đã ký hợp đồng tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển khác nhau trong tất cả 63 tỉnh của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi tin rằng các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về bức tranh kinh tế-xã hội nói chung cũng như đặc điểm địa phương của các tỉnh trên cả nước. Các dịnh vụ chính của chúng tôi bao gồm:

      Giám sát và Đánh giá

      Điều tra Xã hội học

      Thiết kế và Thực hiện Chương trình Hỗ trợ Xã hội

      Hỗ trợ Chương trình An sinh Xã hội (Tái định cư, Dân tộc thiểu số và Môi trường)

      Thực hiện Báo cáo Tiền khả thi và Khả thi

      Đào tạo Tổ chức và Nâng cao Năng lực

           Quản lý Dự án, Tham gia và Quản lý Đầu thầu

ag