You are here: Trang Chủ Giới thiệu Chủ tịch Công ty
22 Tháng mười 2021

Chủ tịch Công ty

Học vấn  

  ■ Đại học Xây dựng Hà Nội (1973)
  Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1995)

Chức danh

  ■ Hội Luật gia Việt Nam (Ủy viên Ban Chấp hành)
   Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam (Phó Chủ tịch)
   Hiệp hội các Luật sư Patent Châu Á (APAA)
   Hiệp hội Nhãn hàng Quốc tế (INTA) 
  Đoàn Luật gia Nam Định (Thành viên)
   Hiệp hội Doanh nghiệp có Vốn Đầu tư Nước ngoài (Ủy viên Ban Chấp hành)
  Hội đồng Phát triển Kinh tế Úc (Thành viên) 
  Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Việt Nam (Ủy viên Ban Chấp hành) 
  EuroCham Việt Nam (Thành viên) 
  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Trọng tài viên) 

Các Tác Phẩm

Ngoài các trách nhiệm quản lý tại InvestConsult Group, ông Nguyễn Trần Bạt còn nghiên cứu sâu về các vấn đề xã hội và kinh tế ở Việt Nam. Và với nhiều tác phẩm đã xuất bản mang tính tư tưởng, ông đã trở thành một trong những nhà trí thức hành đầu và được tôn trọng nhất trên đất nước. Các tác phẩm ông Nguyễn Trần Bạt đã xuất bản bao gồm:

    Văn hóa và Con người

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, 2005 (tái bản năm 2006, 2011)

  ■   Suy tưởng

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, 2005 (tái bản năm 2011)

  ■   Cải cách và Phát triển

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, 2005 (tái bản năm 2011)

  ■   Cội nguồn Cảm hứng

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, 2008 (tái bản năm 2011)

  ■   Đối thoại với Tương lai

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, 2010 (tái bản năm 2011)  

Bac

Nguyễn Trần Bạt
InvestConsult Group
Chủ tịch, Tổng Giám đốc